Điều kiện nhận quà:

- Nữ trên 26 tuổi

- Chưa từng là khách hàng của TMV Ngọc Dung

- Không quy đổi qua tiền mặt và không áp dụng với CTKM khác